K3x:(段式LCD)

产品

部件

工作频率 (Max) (MHz)

 片上SRAM (KB)

Total Flash (KB)

External memory & connectivity interfaces

UART

SPI

I2C

I2S

CAN

GPIOs

ADC

DAC

16-bit PWM (ch)

16-bit Timer (ch)

32-bit Timer (ch)

 其他模拟模块

安全

人机接口

VDD (min)

VDD (max) (V)

Package type

Pin count

K30_100

MK30DN512VLL10

100

128

512

SDHC Controller

5

3

2

1

2

68

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

100

K30_100

MK30DN512VLQ10

100

128

512

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

102

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

144

K30_72

MK30DX128VLH7

72

34

160

-

3

1

2

1

1

40

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

64

K30_72

MK30DX128VLK7

72

34

160

-

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

80

K30_72

MK30DX128VLL7

72

34

160

-

5

2

2

1

1

68

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Segment LCD, Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

100

K30_72

MK30DX128VMC7

72

34

160

-

5

2

2

1

1

72

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

MAPBGA

121

K30_72

MK30DX256VLH7

72

66

288

-

3

1

2

1

1

40

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

64

K30_72

MK30DX256VLK7

72

66

288

-

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

80

K30_72

MK30DX256VLL7

72

66

288

-

5

2

2

1

1

68

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

100

K30_100

MK30DX256VLQ10

100

68

512

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

102

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

144

K30_72

MK30DX256VMC7

72

66

288

-

5

2

2

1

1

72

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

MAPBGA

121

K30_72

MK30DX64VLH7

72

18

96

-

3

1

2

1

1

40

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

64

K30_72

MK30DX64VLK7

72

18

96

-

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

LQFP

80

K30_72

MK30DX64VLK7R

72

18

96

-

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Segment LCD, Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K30_72

MK30DX64VMC7

72

18

96

-

5

2

2

1

1

72

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface, Segment LCD

1.71

3.6

MAPBGA

121