K1x:(主流产品)

产品

部件

浮点单元

工作频率 (Max) (MHz)

 片上SRAM (KB)

缓存 (KB)

Total Flash (KB)

EEPROM (KB)

External memory & connectivity interfaces

UART

SPI

I2C

I2S

CAN

GPIOs

ADC

DAC

16-bit PWM (ch)

16-bit Timer (ch)

32-bit Timer (ch)

 其他模拟模块

安全

人机接口

VDD (min)

VDD (max) (V)

Package type

Pin count

K10_50

MK10DN128VFM5

-

50

16

-

128

-

-

3

1

1

1

-

24

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

32

K10_50

MK10DN128VFT5

-

50

16

-

128

-

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

48

K10_50

MK10DN128VLF5

-

50

16

-

128

-

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

48

K10_50

MK10DN128VLF5R

-

50

16

-

128

-

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

48

K10_50

MK10DN128VLH5

-

50

16

-

128

-

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_50

MK10DN128VLH5R

-

50

16

-

128

-

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_50

MK10DN128VMP5

-

50

16

-

128

-

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

64

K10_50

MK10DN32VFM5

-

50

8

-

32

-

-

3

1

1

1

-

24

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

32

K10_50

MK10DN32VFT5

-

50

8

-

32

-

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

48

K10_50

MK10DN32VLF5

-

50

8

-

32

-

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

48

K10_50

MK10DN32VLH5

-

50

8

-

32

-

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_50

MK10DN32VMP5

-

50

8

-

32

-

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

64

K10_100

MK10DN512VLK10

-

100

128

-

512

-

External bus interface, SDHC Controller

4

2

2

1

2

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K10_100

MK10DN512VLK10R

-

100

128

-

512

-

External bus interface, SDHC Controller

4

2

2

1

2

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K10_100

MK10DN512VLL10

-

100

128

-

512

-

External bus interface, SDHC Controller

5

3

2

1

2

70

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

100

K10_100

MK10DN512VLQ10 

-

100

128

-

512

-

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

104

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

144

K10_100

MK10DN512VMC10

-

100

128

-

512

-

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

90

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

121

K10_100

MK10DN512VMC10R

-

100

128

-

512

-

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

90

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

121

K10_100

MK10DN512VMD10

-

100

128

-

512

-

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

104

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

144

K10_50

MK10DN64VFM5

-

50

16

-

64

-

-

3

1

1

1

-

24

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

32

K10_50

MK10DN64VFT5

-

50

16

-

64

-

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

48

K10_50

MK10DN64VLF5

-

50

16

-

64

-

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

48

K10_50

MK10DN64VLH5

-

50

16

-

64

-

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_50

MK10DN64VMP5

-

50

16

-

64

-

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

64

K10_50

MK10DX128VFM5

-

50

18

-

160

2

-

3

1

1

1

-

24

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

32

K10_50

MK10DX128VFT5

-

50

18

-

160

2

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

48

K10_50

MK10DX128VLF5

-

50

18

-

160

2

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

48

K10_50

MK10DX128VLH5

-

50

18

-

160

2

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_72

MK10DX128VLH7

-

72

34

-

160

2

External bus interface

3

1

2

1

1

44

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_72

MK10DX128VLH7R

-

72

34

-

160

2

External bus interface

3

1

2

1

1

44

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_72

MK10DX128VLK7

-

72

34

-

160

2

External bus interface

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K10_72

MK10DX128VLK7R

-

72

34

-

160

2

External bus interface

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K10_72

MK10DX128VLL7

-

72

34

-

160

2

External bus interface

5

2

2

1

1

70

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

100

K10_100

MK10DX128VLQ10

-

100

36

-

256

4

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

104

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

144

K10_72

MK10DX128VMC7

-

72

34

-

160

2

External bus interface

5

2

2

1

1

74

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

121

K10_72

MK10DX128VMC7R

-

72

34

-

160

2

External bus interface

5

2

2

1

1

74

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

121

K10_100

MK10DX128VMD10

-

100

36

-

256

4

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

104

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

144

K10_50

MK10DX128VMP5

-

50

18

-

160

2

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

64

K10_72

MK10DX256VLH7

-

72

66

-

288

2

External bus interface

3

1

2

1

1

44

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_72

MK10DX256VLH7R

-

72

66

-

288

2

External bus interface

3

1

2

1

1

44

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_72

MK10DX256VLK7

-

72

66

-

288

2

External bus interface

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K10_72

MK10DX256VLK7R

-

72

66

-

288

2

External bus interface

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K10_72

MK10DX256VLL7

-

72

66

-

288

2

External bus interface

5

2

2

1

1

70

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

100

K10_100

MK10DX256VLQ10

-

100

68

-

512

4

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

104

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

144

K10_72

MK10DX256VMC7

-

72

66

-

288

2

External bus interface

5

2

2

1

1

74

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

121

K10_100

MK10DX256VMD10

-

100

68

-

512

4

External bus interface, SDHC Controller

6

3

2

1

2

104

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 2

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

144

K10_50

MK10DX32VFM5

-

50

10

-

64

2

-

3

1

1

1

-

24

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

32

K10_50

MK10DX32VFT5

-

50

10

-

64

2

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

48

K10_50

MK10DX32VLF5

-

50

10

-

64

2

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

48

K10_50

MK10DX32VLH5

-

50

10

-

64

2

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_50

MK10DX32VMP5

-

50

10

-

64

2

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

64

K10_50

MK10DX64VFM5

-

50

18

-

96

2

-

3

1

1

1

-

24

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

32

K10_50

MK10DX64VFT5

-

50

18

-

96

2

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

QFN

48

K10_50

MK10DX64VLF5

-

50

18

-

96

2

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

48

K10_50

MK10DX64VLH5

-

50

18

-

96

2

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_72

MK10DX64VLH7

-

72

18

-

96

2

External bus interface

3

1

2

1

1

44

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

64

K10_72

MK10DX64VLK7

-

72

18

-

96

2

External bus interface

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K10_72

MK10DX64VLK7R

-

72

18

-

96

2

External bus interface

4

2

2

1

1

56

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

80

K10_72

MK10DX64VMC7

-

72

18

-

96

2

External bus interface

5

2

2

1

1

74

16-bit (SAR) x 2

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

121

K10_50

MK10DX64VMP5

-

50

18

-

96

2

-

3

1

1

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

64

K10_120

MK10FN1M0VLQ12

Single Precision

120

128

16.384

1024

-

External bus interface, NAND Flash Controller, SDHC Controller

6

3

2

2

2

104

16-bit (SAR) x 4

12-bit x 2

20

21

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

144

K10_120

MK10FN1M0VMD12

Single Precision

120

128

16.384

1024

-

External bus interface, NAND Flash Controller, SDHC Controller

6

3

2

2

2

104

16-bit (SAR) x 4

12-bit x 2

20

21

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

144

K10_120

MK10FX512VLQ12

Single Precision

120

144

16.384

512

16

External bus interface, NAND Flash Controller, SDHC Controller

6

3

2

2

2

104

16-bit (SAR) x 4

12-bit x 2

20

21

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

LQFP

144

K10_120

MK10FX512VMD12

Single Precision

120

144

16.384

512

16

External bus interface, NAND Flash Controller, SDHC Controller

6

3

2

2

2

104

16-bit (SAR) x 4

12-bit x 2

20

21

4

Comparator, PGA, VREF

CRC

Touch System Interface

1.71

3.6

MAPBGA

144

K11_50

MK11DN512AVLK5

-

50

64

-

512

-

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

-

12

13

4

Comparator

CRC, Cryptography Accelerator, RNG, Tamper Detection

-

1.71

3.6

LQFP

80

K11_50

MK11DN512AVLK5R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

K11_50

MK11DN512AVMC5

-

50

64

-

512

-

-

4

2

2

1

-

64

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC, Cryptography Accelerator, RNG, Tamper Detection

-

1.71

3.6

MAPBGA

121

K11_50

MK11DX128AVLK5

-

50

36

-

192

4

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

-

12

13

4

Comparator

CRC, Cryptography Accelerator, RNG, Tamper Detection

-

1.71

3.6

LQFP

80

K11_50

MK11DX128AVMC5

-

50

36

-

192

4

-

4

2

2

1

-

64

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC, Cryptography Accelerator, RNG, Tamper Detection

-

1.71

3.6

MAPBGA

121

K11_50

MK11DX256AVLK5

-

50

36

-

320

4

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

-

12

13

4

Comparator

CRC, Cryptography Accelerator, RNG, Tamper Detection

-

1.71

3.6

LQFP

80

K11_50

MK11DX256AVMC5

-

50

36

-

320

4

-

4

2

2

1

-

64

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC, Cryptography Accelerator, RNG, Tamper Detection

-

1.71

3.6

MAPBGA

121

K12_50

MK12DN512VLH5

-

50

64

-

512

-

-

3

1

2

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

64

K12_50

MK12DN512VLH5R

-

50

64

-

512

-

-

3

1

2

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

64

K12_50

MK12DN512VLK5

-

50

64

-

512

-

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

80

K12_50

MK12DN512VLK5R

-

50

64

-

512

-

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

80

K12_50

MK12DN512VMC5

-

50

64

-

512

-

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

MAPBGA

121

K12_50

MK12DX128VLF5

-

50

36

-

192

4

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

48

K12_50

MK12DX128VLH5

-

50

36

-

192

4

-

3

1

2

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

64

K12_50

MK12DX128VLK5

-

50

36

-

192

4

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

80

K12_50

MK12DX128VMC5

-

50

36

-

192

4

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

MAPBGA

121

K12_50

MK12DX256VLF5

-

50

36

-

320

4

-

3

1

1

1

-

33

16-bit (SAR) x 1

-

10

11

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

48

K12_50

MK12DX256VLH5

-

50

36

-

320

4

-

3

1

2

1

-

44

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

64

K12_50

MK12DX256VLK5

-

50

36

-

320

4

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

LQFP

80

K12_50

MK12DX256VMC5

-

50

36

-

320

4

-

4

2

2

1

-

60

16-bit (SAR) x 1

12-bit x 1

12

13

4

Comparator, VREF

CRC

-

1.71

3.6

MAPBGA

121